กรมพละ วงโยธวาทิต

“กรมพละ” จัดประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคปี62

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / “กรมพละ” จัดประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคปี62

กรมพลศึกษายุคใหม่ มีนโยบายและแนวทางส่งเสริม และพัฒนาการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง สานต่อการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาค สร้างโอกาสอย่างทั่วถึงในปี 2562 อย่างต่อเนื่อง

 

ดร.ปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวว่า ”กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาการพลศึกษา สุขภาพ กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยได้จัดการแข่งขันการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาค ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีอารมณ์และจิตใจที่อ่อนโยน สุขุม มีสมาธิ แสดงถึงอัตลักษณ์แห่งตน และเอกลักษณ์ทางดนตรี เห็นคุณค่าและร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้และประโยชน์ของดนตรี ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ทั้งยังช่วยสร้างเสริมความมีระเบียบวินัย ความสัมพันธ์อันดี และความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย”

 

สำหรับการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาค ประจำปี 2562 แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภทคือ

1.ประเภทการเดินขบวนพาเหรด (Parade)
2.ประเภทการประชันตีกลอง(Drum Dual)

 

“กรมพละ” จัดประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคปี62