ไม่ออกกำลังกายเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูง

Home / Sport Health Fit & Firm / ไม่ออกกำลังกายเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูง

 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยรายงานภาระโรคของโลกล่าสุด ที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ลานเชท พบว่า โรคไม่ติดต่อเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต 34.5 ล้านคนทั่วโลก คิดเป็นเกือบ 2 ใน 3 ของจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด 52.8 ล้านคน ในปี พ.ศ.2553  โดย 5 อันดับแรกของสาเหตุการเสียชีวิตได้แก่ ความดันโลหิตสูง 9.4 ล้านคน ยาสูบ 6.3 ล้านคน การดื่มสุรา 5 ล้านคน การขาดการออกกำลังกายและการกินอาหารที่ไม่เหมาะสม 12.5 ล้านคน

ดร.กนิษฐา บุญธรรมเจริญ หัวหน้าโครงการวิจัยภาระโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยตัวเลขคนไทยที่เสียชีวิต พ.ศ.2552 ทั้งหมด 430,652 คน เกิดจากโรคความดันโลหิตสูง 86,882 คน ยาสูบ 50,710 คน การดื่มสุรา 22,672 คน การขาดการออกกำลังกาย และการกินอาหารที่ไม่เหมาะสม 31,743 คน รวมเป็นจำนวน 192,007 คน คิดเป็น 44.5% ในปีเดียวกัน

แนวโน้มการเสียชีวิตของคนไทยจากโรคที่เป็นผลจาก 5 พฤติกรรม อันได้แก่ ความเครียด การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การขาดการออกกำลังกาย และการกินอาหารที่ไม่เหมาะสม จะยังคงสูงต่อไป เนื่องจากพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคทั้ง 5 ยังคงสูงมาก โดยคนไทยที่มีความดันโลหิตสูงและเบาหวานมีถึง 11 ล้านคน ชายไทยยังสูบบุหรี่ถึง 42%  ดื่มสุรา 60%  การออกกำลังไม่เพียงพอถึงกว่าครึ่ง ทานผักผลไม้ไม่เพียงพอถึง 70% และแม้แต่ผู้ป่วยเบาหวานชาย ยังสูบบุหรี่ถึง 37% และความดันสูงยังสูบบุหรี่ 31% ดังนั้นในปีงบประมาณ 2556 จะให้กระทรวงสาธารณสุข เน้นการปรับพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคความดันสูงและเบาหวานให้ลดการบริโภคสุรา-ยาสูบ เพิ่มการออกกำลังกาย และการบริโภคอาหารที่เหมาะสม

 ที่มา : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่